bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jerozolimska 7/9

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie zabezpieczenia ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.05.2017r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia oferty zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 15.120,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożona oferta nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Strzelecka 10/92
13.500,00 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 766