bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Smutna 19

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Naprawy pokrycia dachowego na budynku przy ul. Smutnej 19 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2017r. do godz. 1030, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.194,33 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Strzelecka 10/92
9.814,72 97,34
2. Usługi Remontowo-Budowlane DEKARSTWO Paweł Iwanicki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45
11.059,90   86,38
3. Usługi Ogólnobudowlane
Ryszard Kosiorek
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Hallera 43A
9.554,09 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.05.2017
Dokument oglądany razy: 692