bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jagiellońska 3

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Naprawy pokrycia dachowego na budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2017r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.012,76 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Strzelecka 10/92
9.544,75 99,27
2. Usługi Ogólnobudowlane
Ryszard Kosiorek
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Hallera 43A
9474,83 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.05.2017
Dokument oglądany razy: 749