bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami - Stolarska 33a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż zadaszeń /daszków/ nad balkonami IV kondygnacji dla budynku przy ul. Stolarskiej 33A w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i montaż zadaszeń /daszków/ nad balkonami IV kondygnacji dla budynku przy ul. Stolarskiej 33A w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
Zadaszenie o konstrukcji z profili stalowych malowanych farbami do metalu w kolorze balustrad balkonowych istniejących. Mocowanie konstrukcji do ścian budynku. Przykrycie daszkiem z poliwęglanu w kolorze jasno zielonym. Daszek winien zabezpieczać przed wodami opadowymi cały balkon i od strony czołowej odprowadzać wodę poza krawędź balkonu.
Do oferty należy załączyć rysunki/szkice/ wykonawcze daszków typ 1, 2 i 3 z wymiarami.
Do wykonania typ:1.daszek pojedynczy dla balkonu narożnego o wym. 170x250 cm szt 1
2.daszek podwójny dla balkonu połączonego o wym. 170x480 cm szt 1
3.daszek podwójny dla balkonu połączonego o wym. 170x450 cm szt 2
4.daszek pojedyńczy dla balkonu narożnego o wym. 160x170 cm szt 2
Podane wymiary dotyczą płyty balkonowej.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.08.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dokonał montażu co najmniej 5 daszków o zbliżonej konstrukcji.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie i montaż zadaszeń /daszków/ nad balkonami IV kondygnacji dla budynku przy ul. Stolarskiej 33A w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 09.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 09.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Wykonanie i montaż zadaszeń /daszków/ nad balkonami IV kondygnacji dla budynku przy ul. Stolarskiej 33A w Tomaszowie Maz.”


Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.05.2017
Dokument oglądany razy: 698