bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- konserwacja instal i odbiorników gazu ziemnego

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonania prace konserwacyjne dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2017r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 18.360,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład „HYDRO-BUD” Kazimierz Tuchowski
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Polna 12 m 104
17.086,73 zł        100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Zakład „HYDRO-BUD” Kazimierz Tuchowski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 747