bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie ogrodzenia - Szeroka 21

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ca 54 mb w Tomaszowie Maz. przy ul. Szerokiej 21

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ca 54 mb w Tomaszowie Maz. przy ul. Szerokiej 21

Zakres prac:
- Demontaż starego ogrodzenia.
- Montaż nowego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Wysokość ogrodzenia 2,0m.
- Karczowanie krzewów.

2. Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – brak.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ca 54 mb w Tomaszowie Maz. przy ul. Szerokiej 21 – nie otwierać przed: 13.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 13.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ca 54 mb w Tomaszowie Maz. przy ul. Szerokiej 21.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki, Piotr Sokalski

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 716