bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa wew instal gazu ziemnego B.Joselewicza 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Budowa wew instalacji gazu ziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Berka Joselewicza 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 51.457,98 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Odrzuceniu podlega oferta złożona przez firmę PUH „HYDRAUS” Krzysztof Górecki, Tomaszów Maz. z powodu niezgodności kosztorysu ofertowego Wykonawcy z przedmiarem Zamawiającego.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
2 EKO-SERWIS Technika Grzewcza
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Mireckiego 27
52.515,69            100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – EKO-SERWIS Technika Grzewcza spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 745