bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbiórka BGW 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Rozbiórka budynku mieszkalnego i komórek na posesji przy ul. BGW 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.06.2017r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 23.370,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Łączna ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Mierosławskiego 3
83.025,00           19,26
2 „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe
97-310 Moszczenica, Wola Moszczenicka ul. Gadomska 9
15.990,00 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca –„IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert – cena 100%.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 06.06.2017
Dokument oglądany razy: 765