bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana drzwi wejściowych i okna - Warszawska 21/23

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę drzwi wejściowych i okna w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana drzwi wejściowych i okna w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- wymiana drzwi drewnianych na drzwi z ciepłego profila aluminiowego z szybą bezpieczną o wym. 1270*2500mm,
- wymiana okna drewnianego na PCV z szybą bezpieczną wsp. K-1,0 podział okna i drzwi jak w lokalu sąsiednim.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie wymagane.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana drzwi wejściowych i okna w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.06.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.06.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wymianę drzwi wejściowych i okna w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_Umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.06.2017
Dokument oglądany razy: 764