bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 24

 
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15, reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Tomaszowie Maz.

Zakres:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do projektowanych odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi.

W zakres wyceny nie wchodzi: zakup kuchni ewentualnie zmiana dysz , zakup kotła gazowego c.o., cwu wraz z uruchomieniem oraz przystosowanie instalacji cwu oraz c.o - po stronie użytkownika lokalu.

Szafka gazowa przeznaczona na układ pomiarowo-rozliczeniowy lub kurek główny zostanie zakupiona oraz zamontowana przez PSG

Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru

Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy

Do oferty proszę załączyć kosztorys szczegółowy (w tym ceny materiałów, narzuty, cena r-g)
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego instalatora, odebrane w obecności kierownika budowy. Należy wykonać niezbędne badania konieczne do uzyskania zgody na użytkowanie.

Przewidywany termin wykonania prac – do 31.12.2017r.

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 23.06.2017r. do godz. 15,00 do siedziby firmy:
TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu: Alicja Kopacz

Zamawiający rozszerzy zakres zamówienia odrębnym zleceniem na: Zakup kotła gazowego c.o., cwu wraz z uruchomieniem – 3 szt.
Na urządzenia obowiązywać będzie okres gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia nie krótszy jednak niż 3 lata.
W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do przeprowadzania i zlecenia wszystkich przeglądów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń, stosownie do wymagań wynikających z poszczególnych kart gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 2.000 zł.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.

załączniki:

aksonometria_gazu.pdf

projekt_budowlany.pdf

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.06.2017
Dokument oglądany razy: 834