bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie wew instalacji gazu, instalacji sanitarna - Długa 29/35

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, instalacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na kotłownię gazową dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 29/35 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt, przedmiar i wzór umowy.
Na zakres prac składa się:
- instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do projektowanych odbiorników gazu w lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi,
- kotłownia gazowa wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu kotłowni (była pralnia),
- modernizacja instalacji wody zimnej i kanalizacji,
- rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji,
- rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.06.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, instalacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na kotłownię gazową dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 29/35 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 28.06.2017r.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 15,00.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający wymaga, przed dniem podpisania umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6.000,00 zł.
Nr konta: 89 1020 3916 0000 0702 0169 8216

9. Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

projekt instalacji gazu

projekt_gazu.pdf

Aksonometria_gazu.pdf

aktywny_system_bezpieczenstwa_gazowego.pdf

roboty_ogolnobudowlane_w_kotlowni.pdf

schemat_technologiczny_kotlowni.pdf

szkic_sytuacyjny.pdf

wew instalacja sanitarna

projekt_wewn_instalacji_san.pdf

wew_instal_sanitarna/rozwiniecie_co.pdf

wew_instal_sanitarna/schemat_ideowy_pomieszczen_kollowni.pdf

wew instalacja elektryczna

wew_instal_elektryczna/projekt_wew_inst_elektr_.pdf

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 099