bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie utwardzenia pod nowe komórki - Piłsudskiego 26, 27 i Hallera 1/3

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących 22 szt. komórek w Tomaszowie Maz.
przy ul. Piłsudskiego 26 (9szt.), Piłsudskiego 27 (3 szt.) i Hallera 1/3 (10 szt.)


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących 22 szt. komórek w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26 (9 szt.), Piłsudskiego 27 (3 szt.) i Hallera 1/3 (10 szt.)

Zakres prac:
- rozbiórka istniejących komórek,
- plantowanie terenu 242 m2,
- podsypka piaskowo-cementowa z zagęszczeniem mechanicznym 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – 242,00 m2,
- ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm – 242,00 m2,
- obłożenie krawężnikiem 90 m2,
- spoinowanie piaskiem – 242,00 m2.

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3 – nie otwierać przed: 29.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących 22 szt. w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.06.2017
Dokument oglądany razy: 686