bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

częściowa modernizacja lokalu mieszkalnego - Grunwaldzka 7 m 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na częściową modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 m 11


1. Opis przedmiotu zamówienia - częściowa modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 m 11

Na zakres prac składa się:
- przeniesienie /demontaż, montaż/ instalacji C.O. z mieszkania przy Pl. Kościuszki 14/15 m 11 do mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej 7 m 11, wraz z uruchomieniem,
- montaż boilera w łazience i rozprowadzenie ciepłej wody – łazienka, kuchnia – materiał lokatora dot. instalacji,
- zlikwidowanie antresoli w pokoju,
- uzupełnienie i wyrównanie tynków,
- montaż drzwi w łazience,
- wywiezienie odpadów budowlanych.
Do oferty należy złączyć szczegółowy kosztorys ofertowy

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Częściowa modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 m 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 30.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 30.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na częściową modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 m 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załącznik:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.06.2017
Dokument oglądany razy: 715