bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

prace dekarsko blacharskie Smugowa 13-23

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na prace dekarsko blacharskie w budynku gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smugowa 13/23 w Tomaszowie Mazowieckim.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
- Demontaż eternitu z dachu – 553 m2.
- Przygotowanie eternitu do wywozu zgodnie z obowiązującymi przepisami Gospodarki Obrotu Niebezpiecznymi Materiałami.
- Uzupełnienie deskowania na dachu.
- Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną.
- Montaż obróbek blacharskich.
- Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
- Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: roboty blacharskie w budynku gospodarczym przy ul. Smugowej 13/23 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 30.06.2017r.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017r. do godz. 15,00.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.06.2017
Dokument oglądany razy: 742