bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana zaworów grzejnikowych - Barlickiego 10/12, 14 i Krzywa 17/19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi wraz z regulacją instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach przy ul. Barlickiego 10/12 , Barlickiego 14 i Krzywa 17/19


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
- spuszczenie wody ze zładu,
- demontaż istniejących zaworów grzejnikowych,
- dostawa i montaż zaworów z głowicami termostatycznymi Ø 15, ze śrubunkiem (zawory firmy DANFOSS) w ilości ok. 250 szt. spełniających wymagania ust. 6 § 134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) t.j. zakres nastawy głowicy termostatycznej 16-28°C,
- wstępne ustawienie nastaw zamontowanych zaworów termostatycznych,
- próba szczelności instalacji c.o.,
- przekazanie użytkownikom lokali ulotek informacyjnych na temat zamontowanych zaworów grzejnikowych.

Do oferty prosimy załączyć kartę katalogową oferowanego zaworu.

2. Termin wykonania zamówienia – do uzgodnienia (do rozpoczęcia sezonu grzewczego)

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana zaworów termostatycznych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 10/12, 14 i Krzywej 17/19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 30.06.2017r.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017r. do godz. 15,00.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.06.2017
Dokument oglądany razy: 695