bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu Piłsudskiego 17/19

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonania remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.06.2017r. do godz. 10,30 złożone zostały dwie oferty. Podczas otwarcia zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 4.920,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawa Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a,
90-007 Łódź
            12.915,00                                     27,62
2 Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA, ul. Urocza 9,
05-504 Prace Duże
3 567,00 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.06.2017
Dokument oglądany razy: 825