bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie obudowy śmietnika i naprawa wrót wejściowych Bursztynowa 94-110

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie obudowy śmietnika nr 1 /lewa strona/ z blachy i naprawa wrót wejściowych śmietnika przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie obudowy śmietnika nr 1 /lewa strona/ z blachy i naprawa wrót wejściowych śmietnika przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- Wykonanie obudowy śmietnika z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym gr. 0,55 mm /bez wrót wejściowych/ w ilości 15,00 m2, wysokość obudowy 1,94 m licząc od górnego poziomego elementu konstrukcyjnego wiaty do dolnego, minimalny prześwit krawędzi obudowy na dole od kostki 10 cm. Wymiar śmietnika 2,15x2.52m
- Naprawa wrót wejściowych do śmietnika poprzez przyspawanie urwanych zawiasów szt 2 i naprawę uszkodzonego pionowego profilu stalowego podtrzymującego zawiasy.
Wzór do obejrzenia obudowy: śmietnik nr 2 /prawa strona/.

2. Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zapytania.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty - referencje potwierdzające, że prawidłowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym przedmiocie jak przedmiot zapytania,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie obudowy śmietnika i naprawa wrót wejściowych śmietnika – Bursztynowa 94-110 w Tomaszowie Maz. - nie otwierać przed: 03.07.2017r. godz. 1000.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2017r. do godz. 930.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.07.2017r. o godz. 1000.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na Wykonanie obudowy śmietnika i naprawa wrót wejściowych śmietnika – Bursztynowa 94-110 w Tomaszowie Maz.
Osoba do kontaktów – Andrzej Góra

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.06.2017
Dokument oglądany razy: 713