bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup energii elektrycznej do obiektów własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2017r. do godz. 930, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia oferty zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 77.490,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Wykluczono 2 Wykonawców:
- VERVIS Sp. z o.o., 87-800 Włocławek il. Zielona 47 – 67.760,98 zł brutto,
- FITEN S.A., 40-568 Katowice ul. Ligocka 103 – 64.421,62 zł brutto.
Podstawy wykluczenia: Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu – brak aktualnej podpisanej umowy generalnej z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej

Pozostałe oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Energia Obrót S.A., 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472 76.802,13 zł                                85,20
2 innogy Polska S.A., 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 65.435,41 zł 100
4 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa ul. Mana Kazimierza 3 71.171,93 zł 91,94
5 PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 6                                                           76.187,70 zł 85,89

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – innogy Polska S.A. spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.06.2017
Dokument oglądany razy: 746