bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego - Warszawska 47

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego (ocynk ogniowy) terenu posesji przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego (ocynk ogniowy) terenu posesji przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- podmurówka z płyt betonowych,
- panel 1530x2500 fi 4 mm,
- słupek 60x40x*2300,
- beton pod słupki B-15,
- montaż + obejmy montażowe,
- brama przesuwna 3m montaż wraz z betonem pod ławę.

Długość ogrodzenia panelowego - 40 mb.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.08.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego terenu posesji przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.07.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.07.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego terenu posesji przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf

odpowiedzi na zapytania:

Długość ogrodzenia panelowego – 40 mb
Kolor ogrodzenia Panelowego – ocynk ogniowy
Typ podmurówki – płyty żelbetowe
3m to wymiar całkowity bramy
Brak montażu automatyki w ofercie.
Furtka nie wchodzi w zakres zamówienia.
Wykonawca odpowiada za beton.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.06.2017
Dokument oglądany razy: 791