bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana okien dachowych(połaciowych) - Jerozolimska 21

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę okien dachowych /połaciowych/ w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana okien dachowych /połaciowych/ w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
Wymiana okien dachowych z zakupem, dostawą i montażem. Okna o wym. 94x140 szt 8, na typ FTPVU3 z nawiewnikiem V40P oraz kołnierzem typu AT Therm 09 oraz okno o wym. 78x140 szt 1 typ łazienkowy typ FTU-VU3 z wbudowanym nawiewnikiem V40P kołnierz typu AT Therm 07, okna obrotowe typu z nawiewnikiem wbudowanym, okno z mikrouchyłem, kolor od wewnątrz naturalne drewno, od zewnątrz brązowe, naprawa uszkodzeń powstałych w suficie po montażu okien z malowaniem w kolorze białym.
Dach kryty blachą systemową trapezową, budynek 4 piętrowy.
Lokal nr 44 do wymiany 3 szt okien połaciowych pokojowych o wym. 94x140.
Lokal nr 57 do wymiany 5 okien pokojowych o wym 94x140 oraz 1 szt łazienkowe o wym. 78x140.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.08.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż wykonał co najmniej 2 roboty zbliżone zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana okien dachowych /połaciowych/ w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.07.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.07.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Wymiana okien dachowych /połaciowych/w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.”


Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 704