bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont komórek lokatorskich - Zgorzelicka 8

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Zgorzelickiej 8 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Zgorzelickiej 8 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- rozbiórka pokrycia dachowego i więźby dachowej,
- nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną 2-dwu krotnego krycia,
- obróbki blacharskie,
- wymiana drzwi drewnianych do komórek

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.08.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Zgorzeleckiej 8 w Tomaszowie Maz. nie otwierać przed: 07.07.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 07.07.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Zgorzeleckiej 8 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 770