bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie utwardzenia pod komórki

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących 22 szt. komórek przy ul. Piłsudskiego 26, 27 i Hallera 1/3 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.06.2017r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 25.461,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Numer oferty wykonawca cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Dąb-Bud Krzysztof Dąbrowski, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Smugowa 25A 28.500,00 zł               100
2 Przedsiębiorstwo – Transportowo – Handlowe - Usługowe „HAZET” Sp.Jawna.
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Białobrzeska 67
44.895,00 63,48

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Dąb-Bud Krzysztof Dąbrowski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.07.2017
Dokument oglądany razy: 935