bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

montaż czujników czadu i dymu

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na montaż 800 szt. czujników czadu i dymu typu Kiddle 10 SCO w lokalach komunalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.


1. Opis przedmiotu zamówienia - montaż 800 szt. czujników czadu i dymu typu Kiddle 10 SCO w lokalach komunalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
Zakres prac:
- montaż czujnika czadu i dymu w lokalach mieszkalnych nad piecem węglowym lub kuchnią lub kotłem – 1 czujnik czadu i dymu na jeden lokal mieszkalny,
- montaż czujnika czadu i dymu zgodnie z instrukcją producenta.

2. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od dnia przekazania Wykonawcy czujników czadu i dymu protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące – Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót).

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Montaż 800 szt. czujników czadu i dymu typu Kiddle 10 SCO w lokalach Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. – nie otwierać przed: 28.07.2017r. godz. 11,00
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 28.07.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na montaż 800 szt. czujników czadu i dymu typu Kiddle 10 SCO w lokalach komunalnych zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

katrta_montazu_czujnika.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.07.2017
Dokument oglądany razy: 750