bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

obudowa śmietnika i naprawa wrót wejściowych śmietnika - Bursztynowa 94-110

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie obudowy śmietnika nr 1 /lewa strona/ z blachy i naprawa wrót wejściowych śmietnika przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie obudowy śmietnika nr 1 /lewa strona/ z blachy i naprawa wrót wejściowych śmietnika przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- Wykonanie obudowy śmietnika z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym gr. 0,55 mm /bez wrót wejściowych/ w ilości 15,00 m2, wysokość obudowy 1,94 m licząc od górnego poziomego elementu konstrukcyjnego wiaty do dolnego, minimalny prześwit krawędzi obudowy na dole od kostki 10 cm. Wymiar śmietnika 2,15x2.52m
- Naprawa wrót wejściowych do śmietnika poprzez przyspawanie urwanych zawiasów szt 2 i naprawę uszkodzonego pionowego profilu stalowego podtrzymującego zawiasy.
Wzór do obejrzenia obudowy: śmietnik nr 2 /prawa strona/.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie obudowy śmietnika i naprawa wrót wejściowych śmietnika – Bursztynowa 94-110 w Tomaszowie Maz. - nie otwierać przed: 28.07.2017r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2017r. do godz.11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 28.07.2017r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na Wykonanie obudowy śmietnika i naprawa wrót wejściowych śmietnika – Bursztynowa 94-110 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Andrzej Góra

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.07.2017
Dokument oglądany razy: 718