bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty remontowe budynku - Krzyżowa 24

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- skucie odparzonych tynków,
- jednokrotne gruntowanie starego podłoża w bramie przejazdowej,
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach w bramie przejazdowej,
- położenie wyprawy akrylowej w bramie przejazdowej,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej stalowej z profila zamkniętego i detalami ozdobnymi, w jednym skrzydle furtka. W komplecie zasuwy, klamki, zamki.
- wymiana okien na klatce schodowej w budynku głównym, okna dwuskrzydłowe, rozwierne, jako skrzydło rozwierno-uchylne,
- wymiana okienek na strychu jednoskrzydłowe, uchylne,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym i oficynie, drzwi stalowe jedno skrzydło minimum o szer. 90 cm, częściowo przeszklone szybą bezpieczną,
- utwardzenie terenu w bramie wjazdowej.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik budowy).

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 02.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 02.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar_roboty_remontowe.pdf

przedmiar_utwardzenie_terenu.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.07.2017
Dokument oglądany razy: 699