bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ogrodzenia - Jerozolimska 21

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia systemowego między klatką 5 i 6 budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie ogrodzenia systemowego między klatką 5 i 6 budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
Ogrodzenie stalowe o wys. 0,80 m z drutu stalowego ocynkowanego typ Forte. Słupki ocynkowane o przekroju kwadratowym zamknięte od góry zaślepką. Rozstaw słupków do 1,80m, zabetonowane w podłożu, zabezpieczone przed kradzieżą. Razem: 28,71 mb.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.09.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia systemowego między klatkami 5 i 6 budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.08.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.08.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.07.2017
Dokument oglądany razy: 747