bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu - Pl. Kościuszki 1

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta przy Placu Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta przy Placu Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- demontaż ścianek działowych gips-kart.,
- wykonanie ścianek działowych na ruszcie stalowym z obłożeniem płytą gips.kart.,
- gipsowanie ścian wraz z gruntowaniem,
- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorze wg wzornika inwestora,
- montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong,
- montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż umywalki, geberitu wraz z bateriami,
- licowanie ścian i podłóg płytkami,
- montaż kurtyny powietrznej w drzwiach wejściowych,
- montaż kominów wentylacyjnych.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 28.07.2017 w godz. 9,30 – 10,30.

2. Termin wykonania zamówienia – 25 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik budowy) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i z następującym opisem: Remont lokalu z przeznaczeniem na biuro sprzedaży mieszkań przy Placu Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.08.2017r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 03.08.2017r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Osoba udzielająca wszelkich wyjaśnień - Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.07.2017
Dokument oglądany razy: 699