bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Antoniego 25 m 3

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 3 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 3.
Zakres prac:
- demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych,
- zerwanie wykładzin podłogowych,
- wykonanie podłogi w łazience z jastrychu cementowego zbrojonego siatką z demontażem podłogi pod łazienkę,
- nabicie płyty OSB gr.22 mm w pokoju środkowym,
- nabicie płyty OSB gr.22 mm w pokoju małym z wyrównaniem poziomu podłogi,
- wykonanie ścianek wydzielenia łazienki w pokoju wejściowym profil 100 mm, płyta GKW z wypełnieniem wełną mineralna,
- wykonanie sufitu podwieszonego w łazience,
- zamontowanie drzwi w łazience i małym pokoju,
- zamontowanie drzwi wejściowych do lokalu wzmocnionych,2 zamki,
- zerwanie tapet w pokoju środkowym z malowaniem jednokrotnym farbą podłoża pod tapetami
- montaż nawiewników na oknach o wydajności pow.30 mszcz/godz regulowanych szt 3,
- naprawa elementów drzwi wejściowych do dużego pokoju/wymiana zamków, dopasowanie, likwidacja otworów i uszkodzeń/,
- wykonanie kanału wentylacyjnego łazienki,
- demontaż elementów instalacji sanitarnej i wodnej,
- zamontowanie zaworu głównego, wodomierza, podłączenia łazienki do instalacji wodnej rurą stalową lub z tworzywa. Podejścia instal. sanitarnej pod WC, umywalkę, wannę i pralkę automat,
- zamurowanie i wyrównanie ścian po wykonaniu robót elektrycznych , wod kan,
- wywózka gruz i urobku z rozbiórek i demontażu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 21.09.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 3 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 09.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 09.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania przy ul. Św. Antoniego 25 m 3 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

zalączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf

rysunek.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.08.2017
Dokument oglądany razy: 732