bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - roboty dek-blach Zgorzelicka 43 A

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są: Roboty dekarsko blacharskie na budynku przy ul. Zgorzeleckiej 43A

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2017r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 19.576,51 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz. ul. Hallera 43a 15.718,56 zł                  100
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Strzelecka 10/92
15.994,95 zł 98,27

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 607