bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - remont komórek lokatorskich Krzywa 10

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Krzywej 10 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.08.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 111.930,69 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1

Renowa Zakład Remontowo-Budowlany, Tomaszów Maz. ul. Przędzalniana 9

107.899,67 zł              96,57
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz.
ul. Strzelecka 10/92
104.194,53 zł 100


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 629