bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana domofonów w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę domofonów na typ cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana domofonów analogowych na domofony w systemie cyfrowym, z kluczem elektronicznym w ilości 1 szt na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz. Budynek 5 kondygnacji, 6 klatek, 68 mieszkań. Typ domofonu stosowany w Tomaszowskim TBS - Laskomex. Uwzględnić także wymianę elektrycznych samozaczepów w drzwiach wejściowych. Materiał i urządzenia dostarcza Wykonawca. Należy zastosować urządzena firmy Laskomex panel numerowy oznaczony symbolem CD -2502 microprocesor control z czytnikiem kluczy zbliżeniowych, obudowa z blachy ocynkowanej malowana proszkowo w kolorze stalowo-szarym,wbudowany wyświetlacz 4- cyfrowy, podświetlona klawiatura optyczna, montaż podtynkowy,możliwość otwierania kodem lub kluczem zbliżeniowym, odporny na warunki atmosferyczne.
Podstawowe cechy unifonu cyfrowego Laskomex: przycisk otwarcia drzwi, regulator głośności. Jeden klucz zbliżeniowy na jeden lokal.
Należy załączyć do oferty szczegółowy wykaz zastosowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 20.09.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wymianie domofonów w budynku mieszkalnym.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana domofonów w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 10.08.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 10.08.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wymianę domofonów w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 741