bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie ogrodzenia metalowego - Warszawska 58/60

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
- fundament z płyt betonowych prefabrykowanych 2,00x0,30m,
- montaż przęseł ażurowych z kształtowników i prętów stalowych wraz ze słupkami – ozdobne o wym. 2,00x1,30m,
- wywiezienie gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 22.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 22.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski

załączniki:

przedmiar.pdf

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 748