bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Piłsudskiego 25

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 7 w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 25 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 25 w Tomaszowie Maz.
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o szer 90 cm, wzmacniane, ocieplane, 2 zamki .
b) Wymiana drzwi do pomieszczenia nr 3 z oscieżnicą/ drzwi z szyba/ szer 80 cm
c) Rozebranie posadzki z płyty wiórowej
d) Skucie tynków na suficie z oczyszczeniem desek z resztek trzciny.
e) Impregnacja desek na suficie preparatami grzybobójczymi dwukrotnie.
f) Rozebranie posadzki z cegły z wykonaniem wylewki cementowej na części pod rozebraną posadzką z płyty wiórowej
g) Wykonanie posadzki na całości lokalu z dociepleniem styropianem gr.5 cm, posadzka 4 cm zbrojona siatka zatarta na ostro.
h) Uzupełnienie tynków i bruzd po robotach elektrycznych i instalacyjnych i zastanych ubytkach tynku.
i) 9Dwukrotne odgrzybianie ścian istniejących preparatami grzybobójczymi
j) Przetarcie tynków istniejących ze skrobaniem starej farby ,malowanie jednokrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem
k) Wymiana okien drewnianych na PCV o współczU==1.1 szt 5 z zamontowaniem nawiewników szt 3 /min.30 mszcz /godzinę, jeden nawiewnik na 1 pomieszczenie
l) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy i wewnętrznych z PCV szt 5 montaż drzwi wewnętrznych /z szybą /szer. 80 cm szt 3Ścianki
m) Ścianki działowe na ruszcie stalowym gr 100 mm,z zastosowaniem wełny mineralnej wydzielenia pomieszczeń jak na schemacie z malowaniem jednokrotnym farbą z gruntowaniem.
n) Wykonanie sufitu podwieszonego na profilach o rozstawie 60 cm, plyty ognioodpornej z malowanie jednokrotny farbą emuls. i gruntowaniem na wys.3,0 m
o) Demontaż istniejącego starej instalacji c.o.
p) Wykonanie nowej instalacji wodnej i sanitarnej z zabudową nowego zaworu głównego i wodomierza z przekuciem do piwnicy w celu podłączenia WC,
q) Wykonanie kanałów nowych wentylacyjnych szt 3 oraz wkładu kominowego szt 1 /opinia kominiarska/
r) Wywózka gruzu, odpadów po prowadzonych robotach na odl.6 km

Załączony do postępowania kosztorys nakładczy stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 15.09.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 25 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 10.08.2017r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 10.08.2017r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 2.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451, z dopiskiem: Wadium – remont mieszkania ul. Piłsudskiego 25/7.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w postępowaniu.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 25 m 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

rysunek.pdf

opinia_kominiarska.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 904