bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ułożenie płytek gresowych - Stolarska 31 i 31a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje ułożenie nowych płytek gresowych mrozoodpornych o wym. 30x30cm/108,68 m2/ wraz z cokolikami na balkonach na wykonanej płycie /wylewce/betonowej na zaprawie elastycznej mrozoodpornej ze spoinowaniem masą silikonową mrozoodporną.
W zakresie jest także rozbiórka płytek istniejących oraz wylewki betonowej, wykonanie nowej wylewki na niektórych balkonach /16,38m2/. Czoła balkonów nad obróbką blacharską należy obrobić zaprawą o dużej wytrzymałości /bez obróbki płytkami/.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 15.09.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymogów.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul. Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 14.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 14.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.08.2017
Dokument oglądany razy: 693