bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

modernizacja lokalu mieszkalnego - Konstytucji 53 m 8

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Modernizację lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- naprawa podłóg,
- naprawa ścian wraz z malowaniem,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami,
- wymiana obicia ścian z płyty pilśniowej na K-G,
- powiększenie pomieszczenia kotłowni,
- demontaż instalacji c.o. wraz z piecem i grzejnikami,
- demontaż urządzeń w łazience (sedes, wanna),
- wykonanie nowej kompletnej instalacji c.o. wraz z kotłem i oprzyrządowaniem

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 przy Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz. nie otwierać przed: 16.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta/sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na modernizację lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar_budowlanka.pdf

przedmiar_c_o.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 681