bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Tkacka 21 m 12

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Tkackiej 21 m 12 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.01.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 16.769,20 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Firma Budowlano Usługowa „DABI” Damian Biegun, Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 67 15.055,33 zł                           89,67
2 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 15.100,54 zł 89,40
3 K2-SYSTEM Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 13.500,00 zł 100
4 Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz.
ul. B.Głowackiego 35/37 m 1
17.487,09 zł 77,20

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – K2-SYSTEM Michał Kot, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.



Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 700