bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - rozbiórka św. Antoniego 30

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Rozbiórka części budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 22.002,24 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto                         Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Krzysztof Dąbrowski „DĄB-BUD”, Tomaszów Maz. ul. Smugowa 25A 10.000,00 zł 100
2 „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe, Moszczenica Wola Moszczenicka ul. Gadomska 9 14.760,00 zł 67,75
3 PPHU „HOGA” Sławomir Pirek, Wola Krzysztoporska, Gomulin-Kolonia, ul. Trybunalska 9 30.135,00 zł 33,18

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Krzysztof Dąbrowski „DĄB-BUD”, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.07.2018
Dokument oglądany razy: 454